Sunday, December 25, 2011

प्रोग्रामर्स साठी मराठी म्हणी - Programmers sathi MHANI

१) एक ना code, भाराभर bugs
२) Code चांगला वाटला, म्हणून copy-paste करू नये
३) मरावे परी bugs रूपी उरावे
४) आपलाच code आणि आपलेच bugs
५) आपला तो program, दुसऱ्याचं ते copy-paste
६) इकडे code तिकडे release
७) Project आला होता, पण deadline आली नव्हती
८) Engineer ची खोड lay-off शिवाय जात नाही
९) अतीशहाणा त्याचा code रिकामा
१०) Logic थोडे "printfs" फार
११) Developer मागतो ’A’ rating, Manager देतो ’D’
१२) Code कळला तरी bugs मिळत नाहीत
१३) Bonus नको पण workload आवर
१४) स्वतः coding केल्याशिवाय output दिसत नाही
१५) दुसऱ्याच्या कोडातल्या warnings दिसतात, पण स्वतःच्या कोडातले errors दिसत नाहीत
१६) दिसतं तस नसतं म्हणूनच client फसतं
१७) जो Google वरती विसंबला, त्याची deadline बुडाली
१८) कुठे manager ची Honda-city आणि कुठे programmer ची activa
१९) इकडे keyboard तिकडे mouse
२०) Promotion ही गेलं, increment ही गेलं, हाती आली pink-slip
२१) Developer जातो जिवानिशी, manager म्हणतो आळशी
२२) Release सरो, client मरो
२३) Developer मेला workload ने आणि manager मेला tracking ने
२४) अडला manager, client चे पाय धरी
२५) Developer ने डोळे मिटून code ढापला, म्हणून manager ला कळायचं राहत नाही
२६) Code सलामत तो outputs पचास
२७) Release गेला आणि bug-fix केला
२८) Manager चा feedback, वाकडा ते वाकडाच
२९) Manager पुढे दिली PPT, आणि कालची meeting बरी होती
३०) Job सलामत, तो increments पचास
३१) Fresher च्या program ला printf पासून तयारी
३२) Deadline पाहून coding करावे
३३) उतावळा client, on-site posting
३४) उचलला phone आणि लावला कानाला
३५) बुडत्याला Google चा आधार
३६) ज्याचा लिहावा code, तो म्हणतो माझंच credit
३७) आलीया deadline, लिहावा program
३८) हपापाचा code गपापा
३९) मूर्ख manager पेक्षा शहाणा client बरा
४०) झाकला code सव्वाशे lines चा
४१) चार line चा code आणि बारा line च्या comments
४२) ज्याच्या हाती code, तोच programmer
४३) चार दिवस manager चे, चार दिवस developer चे
४४) कोडात नाही तर output कुठून येणार
४५) ऑफिसात राहून HR शी वैर करू नये
४६) ऐकावे manager चे, करावे client चे
४७) आयजीच्या code वर बायजी हुशार
४८) आधीच increment, त्यात profit sharing
४९) Results झाकले म्हणून deadline यायची राहत नाही.
५०) Reports मोठे, results खोटे
५१) programmer सोडून reviewer ला सुळी
५२) programmer च्या शापाने HR मरत नाही.
५३) manager चा cubicle असावा शेजारी
५४) intern ची धाव Google पर्यंत
५५) HR तारी त्याला कोण मारी
५६) हा code आणि हा client
५७) Google वाचून error गेला
५८) Google वरचा code, चालला तर चालला, नाहीतर delete केला
५९) Error नाही त्याला डर कशाला?
६०) Developer च्या मनात lay-off
६१) Coding येईना hard-disk तोकडी
६२) Code आहे तर compiler नाही, compiler आहे तर code नाही
६३) हातच्या printout ला laptop कशाला
६४) Client ला manager साक्ष
६५) Bug रामेश्वरी अन fix सोमेश्वरी
६६) लहान तोंडी मोठा seminar
६७) Review चा code आणि release चा code वेगळा असतो
६८) Project गेला आणि report राहिला
६९) आपलेच bugs आणि आपलेच fixes
७०) कठीण code येता Google कामास येतो.
७१) एक project बारा भानगडी.
७२) code थोडी अऩ सोंग फार.
७३) काखेत कळसा आणि Google ला वळसा